Privacybeleid

Privacy Statement Vegan Mama’s

Vegan Mama’s hecht veel waarde aan de bescherming van je privacy. Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt, en wij handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt aangegeven welke soorten persoonlijke informatie wij verwerken en voor welk doel, hoe wij deze informatie beschermen en waar je terecht kunt met vragen.


Persoonlijke informatie

In deze privacyverklaring betekent “persoonlijke informatie”: informatie of informatieonderdelen waarmee je geïdentificeerd kunt worden. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Persoonsgegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@veganmamas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vegan Mama’s verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (uitvoering van een overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (gerechtvaardigd belang)
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (toestemming)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (uitvoering van een overeenkomst)
 • Vegan Mama’s analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. (gerechtvaardigd belang)
 • Vegan Mama’s verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke verplichting)


Geautomatiseerde besluitvorming

Vegan Mama’s neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Het gaat daarbij om het automatisch afstemmen van de advertenties die wij tonen in samenwerking met Facebook. Uw gedrag op onze website wordt geanalyseerd en op basis daarvan worden op andere websites en platforms onze advertenties weergegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming brengen wij uw gedrag op onze website niet op deze manier in kaart. 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vegan Mama’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens opgeven bij het bestellen van producten of afnemen van diensten: 7 jaar, we zijn dit wettelijk verplicht voor onze administratie
 • Persoonsgegevens achtergelaten bij het invullen van contactformulieren: tot 6 weken na het laatste contact, om er zeker van te zijn dat alle vragen beantwoord zijn
 • Persoonsgegevens doorgegeven bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, totdat u zich uitschrijft
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren
 • Internetbrowser en apparaat type, 26 maanden, zodat we middels analyses op de lange termijn onze website kunnen verbeteren


Delen van persoonsgegevens met derden

Vegan Mama’s verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze in beginsel enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen zullen wij uw gegevens delen met derden om te verwerken. Denk hierbij aan de accountant, de webmaster, onze mailprovider, Facebook en Google. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het is mogelijk dat wij (geanonimiseerde) gegevens omtrent uw gedrag op onze website delen met onze adverteerders, zodat zij de resultaten van hun artikelen en advertenties kunnen analyseren.


Cookies

Vegan Mama’s gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vegan Mama’s gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden en voor analytische doeleinden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Cookies van derden

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies van Facebook
Om uw bezoek en activiteiten op de website te monitoren en hier vervolgens onze advertenties op aan te kunnen passen. Bewaartermijn: 1 jaar

Cookies van Adverteerders
Om uw bezoek en activiteiten op onze website te monitoren en de resultaten van de advertenties te analyseren.
Bewaartermijn: 1 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vegan Mama’s en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@veganmamas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vegan Mama’s wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Vegan Mama’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@veganmamas.nl


Toepasselijkheid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke informatie die wordt verzameld door Vegan Mama’s via onze website. Dit privacybeleid is uitdrukkelijk niet van toepassing op persoonlijke informatie verzameld door websites, platforms en/of mobiele applicaties van derden (“Derden-websites”) waar wij op onze website naar doorverwijzen. Wij hebben geen controle over de informatie die door deze derden-websites wordt verzameld. Deze derden-websites hebben een eigen privacybeleid. Wij raden je aan deze te lezen voordat je Derden-websites bezoekt of gebruikt.


Afmelden

Als je onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen, kan je je afmelden door onderaan de nieuwsbrief te klikken op ‘uitschrijven’. Deze button staat onder al onze nieuwsbrieven. Lukt dit niet: stuur dan een e-mail met als titel "Wis mij" naar contact@veganmamas.nl,  waarna wij je e-mailadres en de eventueel aan ons verstrekte gegevens m.b.t. je (gebruikers)naam, woonplaats geboortedatum en geslacht uit onze bestanden zullen wissen, in principe binnen 24 uur.  

Beveiliging van jouw persoonlijke informatie

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen. Toegang tot jouw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.


Vragen en jouw rechten

Als je nog opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op:

Vegan Mama’s
Ogier van Cralingenpark 44
3065 BB ROTTERDAM
Email: contact@veganmamas.nl.

Je hebt het recht om ons te melden dat:

 • je niet meer door ons wil worden benaderd;
 • je een kopie wil hebben van de persoonlijke informatie die wij over je hebben;
 • je wenst dat wij je persoonlijke informatie in onze systemen corrigeren, bijwerken of verwijderen;
 • je van mening bent dat er misbruik van jouw persoonlijke gegevens wordt gemaakt.


Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op onze website te plaatsen. Wij raden je aan ons privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken.

>