Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website veganmamas.nl  (zowel via je computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten en/of producten die door Vegan Mamas worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Vegan Mamas aangaat voor het gebruik van de website en de daarop aangeboden producten en/of diensten. Door het bezoeken van onze website ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij raden iedereen aan die gebruik maakt van de website, deze voorwaarden vooraf te lezen. Vegan Mamas kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden je dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Infomatievoorziening

Vegan Mamas besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Vegan Mamas zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internetprovider. De informatie op onze website en sociale mediakanalen wordt regelmatig en continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

2. Aansprakelijkheid

Vegan Mamas sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Vegan Mamas, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Vegan Mamas te kunnen raadplegen.
Vegan Mamas is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website of sociale mediakanalen verkregen is. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ons verkregen informatie. Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 
Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van Vegan Mamas;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website www.veganmamas.nl of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of
(v) wijzigingen in de diensten van Vegan Mamas of wijzigingen in of op de website. 

3. Jouw gegevens


Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief geef je ons persoonlijke gegevens. Bij het meedoen aan acties of enquêtes ontvangt Vegan Mamas ook gegevens van jou. De uitkomsten zullen nooit aan derden worden gegeven of verkocht. Vegan Mamas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor het privacy beleid van Vegan Mamas.

4. Huisregels reageren


Reageren op de site of via één van onze social media kanalen zijn aan een aantal regels verbonden. Racistische taal, seksistische comments, anti-semitisme, beledigend taalgebruik, schelden en bedreigingen zijn niet toegestaan. Deze reacties worden verwijderd. Kritiek leveren mag, maar aanhoudend negatieve reacties betekent dat je wordt verwijderd en geblokkeerd van onze site of social mediakanaal. Bovenstaande regels kunnen altijd worden aangepast door de redactie.

5. Websites van derden en daarop aangeboden producten of diensten

Wanneer wij op de website links naar websites van derden (“Derden-websites”) weergeven (zoals bijvoorbeeld in de "Webshop" betekent dit niet dat de op of via deze Derden-websites aangeboden producten of diensten door Vegan Mamas worden aangeboden. Wij hebben geen enkele zeggenschap over of invloed op de inhoud van Derden-websites en de daarop aangeboden producten en diensten. Vegan Mamas is evenmin verantwoordelijk voor schade, fouten en het niet leveren van producten door Derden-websites.
Op Derden-websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien je vragen over deze regels van Derden-websites hebt, dan verwijzen wij je graag naar de aanbieders van deze Derden-websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van Derden-websites, zoals bijvoorbeeld betaaldiensten.

6. Afwijking van de algemene voorwaarden

Indien wij een bepaling in deze algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van wat is bepaald in deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Vegan Mama’s zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig/niet-verbindend wordt/worden verklaard, dan laat dit de toepasselijkheid en gelding van de overige bepalingen van de voorwaarden onverlet. 

7. Intellectuele eigendomsrechten

Vegan Mama’s behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, lay-out, interfaces, grafische materialen en logo’s). Het is niet toegestaan de inhoud van onze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Je mag informatie op onze website wel kopiëren, afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
Voor al het (beeld)materiaal dat is geplaatst op onze website, geldt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om de bronnen en betrokken rechthebbenden te achterhalen. Ben je (mede)rechthebbende en heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan direct contact met ons op via contact@veganmamas.nl.

8. Toepasselijk recht

Op onze website en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden en/of de op onze website vermelde informatie zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

9. Meldingen, klachten, contactinformatie

Heb je vragen, wil je een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze website, neem dan gerust contact met ons op via contact@veganmamas.nl.

>